نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از دبستان ادب اله آباد

بازدید از دبستان ادب اله آباد


بازدید از دبستان ادب اله آباد
به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ کمالی ریاست اداره  از شروع عملیات ساخت نمازخانه در دبستان ادب اله آباد بازدید  به عمل آوردند