نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از امتحانات نهایی و داخلی منطقه

بازدید از امتحانات نهایی و داخلی منطقه 

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، ریاست و کارشناس حراست اداره به اتفاق "شیرمردی" و "پورفلاح" از اداره کل آموزش و پرورش استان با حضور در حوزه  امتحان نهایی و تعدادی از حوزه های  امتحانات داخلی منطقه روند برگزاری این امتحانات را مورد بازدید و بررسی قرار دادند.