نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از اجرای طرح وارنیش فلوراید مدارس ابتدایی

بازدید از اجرای طرح وارنیش فلوراید مدارس ابتدایی به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ،ریاست اداره به اتفاق کارشناس تربیت بدنی و سلامت و کارشناس تعاون  از اجرای طرح وارنیش فلوراید مدارس ابتدایی بازدید نمودند.