نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین جلسه کمیته توجیه و تبلیغ ستاد پروژه مهر زارچ تشکیل شد

اولین جلسه کمیته توجیه و تبلیغ ستاد پروژه مهر زارچ تشکیل شد


اولین جلسه کمیته توجیه و تبلیغ ستاد پروژه مهر زارچ تشکیل شد

به گزارش روابط عمومي و اطلاع رسانی اداره آموزش و پرورش زارچ ،اولین جلسه کمیته توجیه و تبلیغ پروژه مهر با حضور اعضا به منظور تبیین شرح وظایف کمیته و تدوین تقویم اجرایی فعالیت ها در آموزش و پرورش زارچ برگزار شد.

"محمد کمالی" رئیس اداره آموزش و پرورش و رئیس ستاد پروژه مهر در اولین جلسه کمیته توجیه و تبلیغ ستاد پروژه مهر منطقه زارچ ، ضمن تشکر از زحمات کمیته توجیه و تبلیغ در پروژه مهر سال گذشته جهت کسب عنوان برتر پروژه مهر 92 در استان وظیفه کمیته توجیه و تبلیغ را وظیفه ای سنگین بیان نمود و گفت :انتظار براین است که این کمیته با توجه به اهمیت موضوع هرچه بیش از بیش تلاش کند تا ضمن انعکاس زحمات و فعالیت های سایر کمیته ها ،در جهت جمع آوری مستندات ستاد پروژه مهر امسال اقدام نماید.

" فاضلی پور " مسئول کمیته توجیه و تبلیغ ضمن تشریح وظایف این کمیته به اهم اقدامات این کمیته در ستاد پروژه مهر 93 از جمله انعکاس کلیه فعالیتهای انجام شده  پروژه مهر در سایت اداره و سایر سایت های مرتبط ،نصب دیدگاههای مسئولین در سالن اداره و تهیه و نصب بنر با موضوع سال تحصیلی جدید در سردرب اداره و میادین شهر اشاره کرد.