نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین جلسه ستاد پروژه مهراداره آموزش و پرورش زارچ

اولین جلسه ستاد پروژه مهراداره آموزش و پرورش زارچ


اولین جلسه ستاد پروژه مهراداره آموزش و پرورش زارچ

به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش زارچ اولین جلسه ستاد پروژه مهر اداره آموزش و پرورش زارچ با حضور اعضا در محل اداره برگزار شد.

در ابتدا رئیس اداره به تغییر و تحول انجام شده در  آموزش  و پرورش منطقه اشاره کرد و گفت : مسئولین کمیته های ستاد پروژه مهر  باید با برگزاری جلسات مستمر ، برنامه ریزی و پیگیرهای مستمر ،درشروع سال تحصیلی جدید، مدارس با آمادگی کامل بازگشایی شوند

"کمالی" در ادامه به چگونگی بررسی عملکرد کمی و کیفی ستاد اشاره کرد و اظهار داشت: دبیران کمیته ها مستندات کلیه فعالیت های کمیته مربوطه را به دبیر ستاد تحویل دهند.

رئیس ستاد پروژه مهرخاطر نشان کرد: سازماندهی نیروی انسانی و تعمیر و تجهیز مدارس  از اولویت های ستاد می باشد.

در ادامه "دهستانی "دبیر جلسه ضمن تشریح وظایف کمیته ها گفت: ستاد پروژه مهر  زارچ با6 کمیته تبلیغ و توجیه (مسئول  : محمد مهدی فاضلی پور)، ارزیابی(مسئول: مجیدقانع) ،تایید صلاحیت (مسئول :محمد کمالی)،انتصابات(مسئول: محمد رضا انتظاری)، ساماندهی(مسئول:حامد باقرپور) و تعمیر و تجهیز (مسئول: علی اکبر قادری)  تا 15 مهر ماه به فعالیت خود ادامه می دهد.

در پایان  مقرر گردید:

1-      برای اعضای کمیته ها ابلاغ صادر گردد

2-      برگزاری جلسات مستمر و تنظیم صورت جلسه

3-      برگزاری جلسات با مدیران مدارس

4-      نظارت دبیران کمیته ها بر فعالیت مدارس

5-      ارائه مستندات ستاد به اداره کل در موعد مقرر