نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین جلسه روسای شوراهای دانش آموزی

اولین جلسه روسای شوراهای دانش آموزی


اولین جلسه روسای شوراهای دانش آموزی

 اولین جلسه روسای شوراهای دانش آموزی مدارس منطقه زارچ  با حضور کمالی  ریاست اداره و  عزیزی معاون پرورشی  در اداره آموزش و پرورش منطقه برگزار گردید .
         روابط عمومی اداره آموزش و پرورش منطقه زارچ