نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اطلاعیه فوری - ثبت نام بدوخدمت و بدوانتصاب

اطلاعیه فوری - ثبت نام بدوخدمت و بدوانتصاب


اطلاعیه فوری - ثبت نام بدوخدمت و بدوانتصاب

ثبت نام دوره های بدوخدمت و بدوانتصاب فراگیران در سایت شرکت به آدرس WWW.EBL1.IR/YAZD با توجه به برنامه زمانبندی و ثبت نام قبلی در سامانه LTMS از تاریخ 14/09/94 لغایت 18/09/94 برای همه پرسنل آموزش و پرورش اعم از دولتی و غیردولتی آغاز شد.

گواهینامه پایان دوره پرسنل دارای کد پرسنلی بعد از قبولی در آزمون غیرحضوری درس افزار و آزمون حضوری در مرکز آزمون در سامانه LTMS صادر می گردد و گواهینامه پایان دوره پرسنل فاقد کد پرسنلی صرفا از طریق سایت شرکت قابل دریافت است.

ضمنا زمان توزیع درس افزار دوره ها و آزمون حضوری پرسنل دارای کد پرسنلی در مرکز آزمون متعاقبا اعلام می گردد.