نمایشگر یک مطلب
نمایشگر یک مطلب

ریاست

حسین صفری

31140301

رییس دفتر

محمدعلی عزیزی

31140302

روابط عمومی

محمد علی عزیزی

31140311

حراست

عباسعلی سرداری

31140361

امتحانات

محمدرضا کلانتری

31140321

فناوری

حسینعلی اقبالی

31140441

معاون مالی

علی محمد عزیزی

31140501

دبیرخانه

خانم دهستانی

31140511

حسابداری

محمدرضا داراب

31140531

انبار و اموال

مظاهر حیدری

31140534

کارگزینی

محمدرضا فتاحی

31140521

کارشناس فرهنگی هنری

خانم عزیزی

31140522

تعاون

مرتضی صادقی

31140551

ساختمان

سید علی محمد خانقایی

31140576

معاون آموزشی

خانم صادقی

31140651

آموزش متوسطه

علی رضایی

31140671

آموزش ابتدایی

خانم وکیلی

31140672

معاون پرورشی

محسن زارع

31140701

مشاوره و فرهنگی

عباسعلی دهستانی

31140721

تربیت بدنی

مجتبی مطهری

31140761