نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پروژه مهر

شروع به کار جلسات هماهنگی
آغاز به کار پروژه مهر

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش منطقه زارچ 

اولین جلسه هماهنگی و آغاز به کار پروژه مهر در محل اداره آموزش و پرورش منطقه تشکیل شد .

اعضا این جلسه ضمن مرور نقاط قوت و ضعف در سال گذشته و با هدف ارتقاء کیفی  و کمی  در موضوعات :

بازگشایی مدارس  ، آماده سازی فضای فیزیکی ، توجیح و تبلیغ و اطلاع رسانی ،  پوشش خبری ، ارائه گزارشات دقیق و سریع ، و بررسی موضوعات  ساماندهی نیرو و نیز انتصابات  و ... به بحث و تبادل نظر پرداختند. 

کمالی ریاست اداره آموزش و پرورش در این جلسه به سرعت عمل و دقت در ارائه گزارشات اشاره نمودند و یاد آوری کردند . پروژه مهر نمود و نمونه مدیریت یک مجموعه آموزش و پرورش است و تمامی اتفاقات رخ داده در این مدت بیانگر توانایی افراد زیر مجموعه در به سرانجام  رساندن این وظیفه است . 

انتظاری معاون آموزشی اداره نیز با بیان خلاصه اقدامات انجام شده در سال های قبل  وظایف محوله به کمیته های پروژه مهر را بازگو کرد .