نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست كميته پيگيري شوراي ارتقاي سلامت منطقه زارچ


نشست كميته پيگيري شوراي ارتقاي سلامت با حضور رياست اداره ، معاونت مالي،كارشناسان سلامت،تعاون، حراست، آموزش نيروي انساني و روابط عمومي در محل دفتر رياست تشكيل گردید.

در این جلسه اعضای شورای ارتقای سلامت مشخص؛ و مقرر گردید جلسه بعدی با حضور کارشناس اداره بهداشت تشکیل گردد.