نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

نشست كميته پيگيري شوراي ارتقاي سلامت منطقه زارچ

نشست كميته پيگيري شوراي ارتقاي سلامت منطقه زارچنشست كميته پيگيري شوراي ارتقاي سلامت با حضور رياست اداره ، معاونت مالي،كارشناسان سلامت،تعاون، حراست، آموزش نيروي انساني و روابط عمومي در محل دفتر رياست تشكيل گردید.

در این جلسه اعضای شورای ارتقای سلامت مشخص؛ و مقرر گردید جلسه بعدی با حضور کارشناس اداره بهداشت تشکیل گردد.