نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری دوره ضمن خدمت راهنمای سفیران سلامت


به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش منطقه زارچ دوره ضمن خدمت راهنمای سفیران سلامت با کد 92101731 به مدت 8 ساعت در سه گروه  در مرکز آموزش شهید باقان زارچ برگزار گردید .