نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید ریاست اداره از حوزه های برگزاری امتحانات منطقه


به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، صبح امروز هشتم دیماه، ریاست آموزش و پرورش منطقه به اتفاق کارشناس حراست و امتحانات، با حضور در تعدادی از حوزه های امتحانی مقاطع متوسطه اول و دوم منطقه و حوزه امتحان نهایی اداره، از نزدیک در جریان برگزاری امتحانات  قرار گرفتند.

آدرس کوتاه: