نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید رئیس و معاون اداره آموزش و پرورش زارچ از مدارس منطقه

بازدید رئیس و معاون اداره آموزش و پرورش زارچ از مدارس منطقه


بازدید رئیس و معاون اداره آموزش و پرورش زارچ از مدارس منطقه

به گزرش روابط عمومی اموزش و پرورش زارچ " محمد کمالی " رئیس اداره اموزش و پرورش زارچ به همراه "قادری " معاون پشتیبانی وچند تن از کارشناسان اداره از دبیرستان بنت الهدی ، هنرستان کوثر و دبستان ادب بازدید نمودند

" محمد کمالی " رئیس آموزش و پرورش زارچ از نزدیک مسائل و مشکلات اموزشگاهها را مورد بررسي قرار داد و با حضور در شوراي دبيران به بحث و تباد نظر پرداخت