نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید رئیس اداره سنجش و ارزیابی سوادآموزی استان از حوزه امتحانی منطقه زارچ


                        

به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، "حاضری" رئیس اداره سنجش و ارزیابی  سوادآموزی اداره کل استان یزد به همراه "حسین صفری" رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ، از حوزه امتحانی پایان دوره نهضت سواد آموزی این منطقه بازدید نمودند.

در این بازدید رئیس اداره سنجش و ارزیابی سواد آموزی اداره کل ضمن تشکر و قدردانی از عوامل برگزاری حوزه امتحانی سواد آموزی در خصوص رعایت اصول برگزاری امتحانات و دستورالعمل های بهداشتی ابراز رضایت و برای آنها سلامتی و موفقیت روز افزون آرزو نمود.