نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید آموزشی رئیس اداره دوره اول ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان از مراکز پیش دبستانی و مدارس ابتدایی زارچ

بازدید آموزشی رئیس اداره دوره اول ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان از مراکز پیش دبستانی و مدارس ابتدایی زارچبه گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، سرکار خانم بهادرزاده "رئیس اداره دوره اول ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان و همراهان  بازدید آموزشی از مراکز پیش دبستانی و مدارس ابتدایی منطقه بعمل آوردند.