نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از کلاس های نهضت سواد آموزی


به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ ، در راستای توجه ویژه به امر سوادآموزی و ریشه‌کنی بیسوادی در منطقه زارچ با هدف ایجاد انگیزه در میان سوادآموزان، مربیان، بازدید از کلاس های نهضت سواد آموزی با حضور "حسین صفری"رئیس اداره آموزش و پرورش زارچ،"محسن زارع" معاون پرورشی اداره،" نعیمه نادی" کارشناس نهضت سواد آموزی اداره آموزش و پرورش زارچ بعمل آوردند و ازنزدیک با نحوه تدریس آموزش دهندگان آشنا شدند.

ر ئیس آموزش و پرورش منطقه زارچ گفت: امسال در این منطقه تعداد42 کلاس با 118 نفر در حال سواد آموزی هستند. 

حسین صفری افزود: از این تعداد 42 نفر در سواد آموزی ، 24 نفر در دوره انتقال ، 9 نفر در دوره تحکیم و 43 نفر اتباع مشغول به تحصیل می باشند.