نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از مرکز خدمات مشاوره ای منطقه


به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، کمالی ریاست اداره به اتفاق زارع معاونت پرورشی و جهانمنش کارشناس مشاوره اداره آموزش و پرورش از مرکز مشاوره واقع درمحل دارالقرآن و کانون شهید صدوقی زارچ بازدید نمودند.

مرکز خدمات مشاوره ای هر هفته پنجشنبه، با حضور مشاوران منطقه، جناب آقای بابایی و خانمها جعفریان و میرجلیلی آماده ارائه خدمات مشاوره ای به اولیاء و دانش آموزان در زمینه های تحصیلی،خانواده، فردی و... می باشد.