نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از مدارس ابتدایی مجری طرح شهاب


به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ،کارشناسان اداره استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان استان به اتفاق کارشناس آموزش ابتدایی منطقه، ضمن بازدید از مدارس مجری طرح شهاب انتقادات و پیشنهادات معلمان و مدیران مجری این طرح را دریافت نمودند.