نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از طرح یزد شناسی دبستان شهید محمدکریمی


به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ، کمالی ریاست اداره آموزش و پرورش زارچ، انتظاری معاونت آموزشی منطقه و بیات کارشناس آموزش ابتدایی از طرح یزد شناسی دبستان شهید محمد کریمی سرچشمه بازدید نمودند.