نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از طرح رشد مدار دبستان شهید عامل هوشمند


به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ،ریاست اداره بهمراه کارشناسان پرورشی و تربیت بدنی از طرح رشد مدار در دبستان شهید عامل هوشمند بازدید نمودند.

کمالی ریاست اداره دراین نشست ضمن تقدیر و تشکراز برگزاری این طرح، مهارت در تعامل با خانواده و یادگیری آن را یکی از ملزومات زندگی دانست.

شایان ذکر است در قالب طرح رشد مدار، سرکار خانم جعفریان مشاور و مدرس دوره والدین دانش آموزان را با مهارتهای ارتباطی ،افسردگی و مهارتهای زندگی آشنا می نمایند.