نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بازدید از اجرای طرح وارنیش فلوراید مدارس ابتدایی


 به گزارش روابط عمومی اداره آموزش و پرورش زارچ،ریاست اداره به اتفاق کارشناس تربیت بدنی و سلامت و کارشناس تعاون  از اجرای طرح وارنیش فلوراید مدارس ابتدایی بازدید نمودند.